Tanulási zavart okozó részképesség – gyengeségek felismerése, vizsgálata, és terápiája óvodás korban és iskolát kezdő gyermekeknél (Sindelar program)

A fejlesztés célja a tanulási zavar megelőzése. A gyakorlóprogram, tréningprogram, a részképesség gyengeségek vizsgálatát és fejlesztését tartalmazza. A tanulási és viselkedési zavarok hátterében, több más lehetséges ok mellett, nagy gyakorisággal figyelhetők meg, a gyengén fejlett, nem harmonikusan működő részképességek. Ha a részképességek fejlődése egyenletes, funkciónális kapcsolatuk kiegyensúlyozott, akkor a teljesítő képesség megfelelő, átlagos. Tanulási zavar esetén ennek ellenkezője igaz, a részképességek eltérő érése és nem harmonikus együttműködése. Hogy megakadályozzuk, vagy enyhítsük az iskolai tanulási és magatartási zavarokat, fontos a részképesség – gyengeségek korai felismerése és fejlesztése.
A részképességek azok az alapvető képességek (pl. észlelés, figyelem, emlékezet), amelyek segítségével a magasabb rendű pszichés funckiókat ki tudjuk alakítani, így például a beszédet, a gondolkodást, stb. A fejlődés egy későbbi szakaszában ezek képezik az olvasás, írás, számolás és viselkedés alapját.

A kéz finommotoros mozgásának (finommotorika) és a kéz rajzoló, írómozgásának (grafomotorika) fejlesztése óvodás korban és iskolakezdéskor.

• játékos, manipulációs gyakorlatok: ujjtorna, gyöngyfűzés, rajzolás, ollóval vágás, konstrukciós játékok, kézműveskedés, stb.
• játékos íráselőkészítő gyakorlatok
• íráselemek gyakorlása

Diszlexia (olvasási zavar) megelőzése - Meixner módszerrel
(vizsgálat és terápia nagycsoportos óvodás, kisiskolás korban)

Diszlexiának nevezzük, ha egy gyermek az olvasás és írás tanulásában jóval elmarad azok mögött az elvárások mögött, amelyekre intelligencia szintje és a tanulásba befektetett erőfeszítések feljogosítanák. Meixner Ildikó dolgozta ki a diszlexia-veszélyeztetett gyermekek korai szűrését, a diszlexiát megelőző terápiát (diszlexia prevenció) vagy ha már kialakult, az újratanítást az olvasásban (diszlexia reedukáció). (www.meixner.hu)

A diszlexia-veszélyeztetettség jelei


óvodás korban:

kisiskolás korban:
nagymozgása fejletlen, egyensúlyi problémái vannak, mozgása összerendezetlen, nagycsoportban sem tud lépcsőn váltott lábbal menni, nem tud hátrafele járni
általános ügyetlenség a kézműves tevékenységekben: nem tud vonal mentén ollóval vágni, ruháját begombolni, gyöngyöt fűzni, cipőfűzőjét óvodás kor végén sem tudja bekötni, rosszul fogja a ceruzát, rajzai aránytalanok, emberrajza fejletlen, felismerhetetlen,
szem-kéz nincs összhangban egymással
megkésett, egyenletlen beszédfejlődés, sivár szókincs, nyelvtanilag helytelen mondatszerkesztés, makacs, tartós pöszeség, szótagcserék, beszédészlelési, megértési gondok, zöngétlen mássalhangzók képzése a zöngés helyett, rossz beszédhang megkülönböztető képesség
gyenge ritmusérzék
nem szeret mesét hallgatni
mondókát, verset nehezen tanulja meg és pontatlanul idézi fel
nehezen tájékozódik térben: nem tudja, keveri a téri irányokat
hiányoznak kifejezéseiből vagy rosszul használja a névutókat
keveri a bal-jobb irányokat az előtt-mögött, lent-fönt helyviszonyokat, dominancia problémák – nem egyértelmű hogy jobb vagy bal kézzel fog,
keveri a jobb-bal oldalt
alakfelismerési zavar, rossz analizáló-szintetizáló képesség (részekre bontás, részekből összerakás)
összekeveri az időbeli sorrendet, nem tudja a napszakok, napok, hónapok, évszakok nevét, helytelenül használja a ma, tegnap, holnap fogalmakat
Az előbb említetteken túl, az olvasás hibái:

a diszlexiás gyermek számára túl kevés az olvasás elsajátítására biztosított idő, gyakorlóanyag, és túl nagyok az olvasás-tanítási módszerek lépései
felcseréli a betűk sorrendjét, illetve az olvasás irányát, betűket és szótagokat hagy ki, illetve told be, nehezen olvas hosszú szavakat
gyakoriak a betűtévesztések, nem tud egyszerre figyelni az olvasás technikájának lebonyolítására és az olvasott szöveg értelmezésére
a nehézséget okozó szavakat néha az értelmetlenségig eltorzítja, ha újra olvastatjuk a hibásan olvasott szót, a visszamondásnál is a hibás alakra emlékszik vissza
A beszédészlelés és a beszédmegértés vizsgálata és fejlesztése
3 éves kortól 12 éves korig (Dr. Gósy Mária: GMP diagnosztika és terápia)

lásd Nyelv- és beszédfejlesztés tevékenységnél