Nyelv- és beszédfejlesztés

A beszéd- és nyelv fejlődési elmaradás esetén,

a beszédhangok kiejtésének eltérésekor, beszédszervi mozgást fejlesztő gyakorlatok végzése, beszédhangok differenciálása, és a beszédhangok helyes ejtésének begyakoroltatása. A minél gyorsabban automatizált jó beszédszint elérése érdekében képességfejlesztéssel.
A képességfejlesztő feladatok, játékok nagyon hasznos előkészítői az iskolai tanulási folyamatnak és akkor is eredményesek, ha a gyermek képességeiben nincs elmaradás, makacs, tartós pöszeség esetén viszont elengedhetetlenek.

A beszéd- és nyelv fejlődési elmaradás esetén, nyelvelsajátítási nehézségek és zavarok meglétekor,

a megkésett és akadályozott beszédfejlődés (fejlődési diszfázia) vizsgálata, szókincsfejlesztés, játékos begyakorlás, fogalom- és mondatalkotás fejlesztés.(Meixner féle Megkésett beszédfejlődés terápia)

A beszédészlelés és a beszédmegértés vizsgálata és fejlesztése 3 éves kortól – 12 éves korig (Dr. Gósy Mária: GMP diagnosztika és terápia)

A tanulásnak is, az olvasás elsajátításának is alapja az életkornak megfelelő anyanyelvi teljesítmény, a megfelelően működő beszédészlelés és beszédmegértés, valamint az ezekhez kapcsolodó egyéb folyamatok. Ha itt zavarok, vagy elmaradások vannak, azokat az iskolakezdésig kell életkori szintre fejleszteni a későbbi, következményes problémák elkerülése végett. Az anyanyelv bármely területének fejlesztése legnagyobb sikerrel és a leggyorsabban óvodás korban végezhető.

Mit jelent az, hogy beszédészlelés, és miért szükséges a fejlesztése?

• A beszédészlelés az a készség amelyik lehetővé teszi a gyermek számára, hogy beszédhangokat, beszédhangok kapcsolódásait hosszabb hangsorokat felismerjen, és képes legyen az elhangzásnak megfelelő sorrendben megismételni. A beszédészlelés nem azonos a beszédmegértéssel.

• A beszédmegértés ismert szavak, szókapcsolatok, mondatok, mondatok összességének, egymásutániságának a helyes felismerése és értelmezése, az abban foglalt tartalom / tartalmak feldolgozása. Amíg a gyermek beszédprodukciójában, nyelvhasználatában jelentkező hibák többnyire jól észrevehetők (pl. pösze beszéd), addig a beszédészlelésben, és a beszédmegértésben, vagy mindkettőben meglévő problémák sokáig rejtve maradhatnak. A következményes problémák közül a leggyakoribb, és a legtöbb gyermeket érintő: az olvasási nehézség.

Első gyanújelek, melyekre oda kell figyelni, külön törődést igényel az a gyermek, aki:


2 éves kora körül vagy azután kezdett beszélni
nem, vagy alig beszél, elhúzódik a többiektől inkább egyedül játszik, kérdésekre nehezen válaszol
hibásan beszél, mind a képzés mind a beszédszerkesztés területén elmarad a társaitól
szegényes szókinccsel rendelkezik
sokszor visszakérdez, ismételtet
nehezen érti meg az elhangzó kérdéseket
rendszeresen „nem figyel oda”, vagy jellegzetesen a „Tessék?” kérdéssel reagál
gyakran rendetlenkedik, a feladatokat nehezen hajtja végre, beilleszkedési, magatartási problémai vannak
nem köthető le a mesével, látszólag nem érdekli a mesehallgatás
a mesét csak akkor szereti hallgatni, ha a mesekönyv képeit látja, ha bábjátékot lát
a mesét nem szereti hallgatni, de a televíziót szívesen nézi (ekkor ugyanis mint az előző esetben is, képi, vizuális megerősítés segíti a megértést)
gyakran náthás, hurutos


GMP diagnosztika

20 tesztet tartalmaz, ebből 15 az óvodás, 18 az iskolás gyermekek vizsgálatára alkalmas.
A tesztek sorrendjét illetően, igazodunk a vizsgált gyermek életkorához, pszichikai állapotához, és kooperációs készségéhez. Ez azt jelenti hogy a gyermek szempontjából kellőképpen változatosan következzenek egymás után a tesztek.
A GMP diagnosztika tesztjei:
- Beszédhallás vizsgálat
- Beszédészlelés vizsgálatok (mondat és szóazonosítás zajban, gyorsított és természetes mondatok azonosítása/utánmondása)
- Vizuális (látási) észlelés vizsgálata
- Rövid idejű verbális (szóbeli) és vizuális memória vizsgálata
- Szeriális (egymásutániság) észlelés vizsgálata
- Szótalálás vizsgálata
- Szövegértés vizsgálata
- Kézdominancia vizsgálata
- Beszédritmus észlelésének vizsgálata
- Szintetizálási működés vizsgálata
- Mondatértés vizsgálata
- Beszédhang-differenciálás vizsgálata
- Transzformációs észlelés vizsgálata
- Lateralizáció (agyfélteke dominancia) vizsgálata
- Nem beszélő, illetve megkésett beszédfejlődésű gyermek vizsgálata

Beszédhallás vizsgálata G-O-H beszédhallást ellenőrző készülékkel

A hallásnak és a beszédészlelés szintjének a mérése már kisgyermekkorban nagyon fontos.
Ezzel a készülékkel, a digitálisan rögzített hanganyag fejhallgatón keresztül történő lehallgattatásával és visszamondatásával 2,5 éves kortól mérhető a gyermek hallása, illetve beszédészlelési szintje. Arra kapunk választ, hogy külön-külön tesztelve a két fület - mindkét oldalon -
ép-e a gyermek hallása. Ha nem, akkor a halláscsökkenés mértéket igyekszünk megállapítani. A G-O-H beszédhallást ellenőrző készülék felvilágosítással szolgál a hallás épségéről vagy zavart voltáról. A vizsgálati eredmények alapján a vizsgálatot végző megítélheti, hogy a gyermeket szükséges-e szakorvosi és/vagy logopédiai vizsgálatra küldeni.